Vakantiepark Landgoed De IJsvogel
De rust, de ruimte en de sfeer!

De rust, de ruimte en de sfeer!

Het Veluwegevoel boek je bij de IJsvogel

Heerlijk je spieren laten ontspannen...

Heerlijk je spieren laten ontspannen...

Het Veluwegevoel boek je bij de IJsvogel

Hectiek uit. Volop genieten aan!

Hectiek uit. Volop genieten aan!

Het Veluwegevoel boek je bij de IJsvogel

Klaar voor wat actie?

Klaar voor wat actie?

Het Veluwegevoel boek je bij de IJsvogel

Alles bij elkaar voor onvergetelijke momenten.

Alles bij elkaar voor onvergetelijke momenten.

Het Veluwegevoel boek je bij de IJsvogel

Hét Veluwegevoel

Hét Veluwegevoel!

De mooiste accommodaties van Nederland

Het tempo omlaag, de gezelligheid omhoog!

Het tempo omlaag, de gezelligheid omhoog!

Het Veluwegevoel boek je bij de IJsvogel!

ALGEMENE VOORWAARDEN

 
1 Toepassing
 

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties die worden verhuurd door Verhuurbemiddeling de IJsvogel B.V. (‘Recreatielandgoed de IJsvogel’).

1.2  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Recreatielandgoed de IJsvogel wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.3  Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.


 2 Reserveringen

2.1  Recreatielandgoed de IJsvogel neemt alleen reserveringen in behandeling van hoofdboekers van 18 jaar en ouder.

2.2  Tussen u en Recreatielandgoed de IJsvogel komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Recreatielandgoed de IJsvogel de schriftelijke bevestiging – tevens factuur -  aan u heeft verzonden.

2.3  U dient onze schriftelijke bevestiging op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk meegedeeld te worden aan Recreatielandgoed de IJsvogel.

 
Wijzigingen in de overeenkomst

3.1  Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Recreatielandgoed de IJsvogel niet verplicht daaraan te voldoen. Indien een wijziging wordt doorgevoerd heeft Landgoed de IJsvogel het recht wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 10,= bedragen.

 
4. In-de-plaatsstelling

4.1  Het is de huurder niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.


5. Prijzen

5.1  Prijzen en bijkomende kosten staan vermeld in de prijslijst op de site en in de brochure van Recreatielandgoed de IJsvogel. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend. Op alle prijzen in de prijslijst zijn drukfouten en/of wijzigingen voorbehouden.

5.2  Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.

 
6. Betalingen

6.1  Huursommen vermeerderd met in rekening gebrachte kosten, tot € 150,= dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. Ingeval de huursommen meer dan € 150,= bedragen, dient u binnen 14 dagen 50% van het totaalbedrag te voldoen. Acht weken voor aankomstdatum dient u de overige 50% van het totaalbedrag te voldoen.

6.2  Bij reservering binnen acht weken voor aankomstdatum dient het gehele bedrag binnen 14 dagen te worden voldaan.

6.3  Indien u vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum wordt geen restitutie verleend.

6.4  Wanneer de betalingstermijn is versteken heeft Recreatielandgoed de IJsvogel het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie vrij te geven voor verhuur aan anderen.

6.5  Recreatielandgoed de IJsvogel heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn, indien:

-          bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan

-          bij de aanvang van de huurperiode de borgsom niet is voldaan

-          u als huurder het gehuurde voortijdig verlaat

-          u als huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur, zonder bericht te hebben dat u het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.

 
7. Aankomst en vertrek

7.1  Wisseldagen voor de accommodaties zijn op vrijdag en maandag en op dagen dat speciale arrangementen ingaan.

7.2  De accommodatie kunt u op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken. Voor groepsaccommodaties (> 12 personen) is de aankomst vanaf 16:00 uur. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie voor 10.00 uur te verlaten. Behalve op zondag, dan is het vertrek om uiterlijk 20:00 uur.

7.3  Indien u de overeenkomst met Recreatielandgoed de IJsvogel voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Recreatielandgoed de IJsvogel daarmee akkoord gaat, is Recreatielandgoed de IJsvogel steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

 
8. (Huishoudelijke) Reglementen

8.1  Alle gasten dienen zich te houden aan de door het park vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het parkreglement. Bij overtreding van de reglementen en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Recreatielandgoed de IJsvogel het recht u terstond van het park te (laten) verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

8.2  Medewerkers van Recreatielandgoed de IJsvogel hebben te allen tijde recht op toegang tot het gehuurde.

8.3  U mag als huurder het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de bevestiging vermeld staat. Bij overschrijding van het genoemde aantal heeft Recreatielandgoed de IJsvogel het recht de overeenkomst te ontbinden.

8.4  U als huurder zult het verblijf uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.

8.5  De terbeschikkingstelling van het gehuurde geschiedt door overhandiging van de sleutels. De betaling dient gedaan te zijn, alvorens de sleutel wordt overhandigd. U wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden overeenkomstig de inventarislijst, tenzij u binnen drie uren na het betrekken van het gehuurde heeft geprotesteerd. De door u betaalde borgsom wordt na controle geretourneerd onder verrekening van eventueel gemaakte kosten.

8.6  Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de “check-in” te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag Recreatielandgoed de IJsvogel de gasten niet onderbrengen.

8.7  Recreatielandgoed de IJsvogel behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

8.8  Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.

8.9  De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken en koelkast schoonmaken, vuilniszak in container plaatsen).

8.10De huurder en gebruikers zijn verplicht om bedlinnen te huren van Recreatielandgoed de IJsvogel.

 
9. Huisdieren

9.1  In de prijslijst staat vermeld of en zo ja, hoeveel huisdieren zijn toegestaan.

9.2  Indien u, maximaal twee, huisdieren wenst mee te nemen, dient u dit bij boeking op te geven. De kosten die hieraan verbonden zijn worden aangegeven op de prijslijst.

9.3  Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten en dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd.

9.4  Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden en speeltuinen.

 
10. Breuk, vermissing

10.1De huurder is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park.

10.2Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Recreatielandgoed de IJsvogel en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed.

 
11. Borgsom

11.1Recreatielandgoed de IJsvogel kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen ten bedrage van € 200,= per accommodatie. In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Recreatielandgoed de IJsvogel gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

11.2.De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van Recreatielandgoed de IJsvogel op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie      naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 8,achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan

 
12. Annuleringskosten

12.1.Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd wanneer u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. Deze bedragen zijn bij annulering meer dan 3 maanden voor de aankomstdatum 15% van de overeengekomen prijs. Bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor aankomstdatum 50% van de overeengekomen prijs. Bij annulering binnen twee tot één maand voor de aankomstdatum 75% van de overeengekomen prijs en bij annulering binnen één maand voor de aankomstdatum 90% van de overeengekomen prijs. Annuleert u binnen 7 dagen voor aankomst, dan betaalt u 100% van de overeengekomen prijs conform de HISWA-RECRON Branche standaarden.

 

12.2.U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.

12.3.Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

13. Overmacht en wijzigingen

13.1.In het geval Recratielandgoed de IJsvogel al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal zij u een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

13.2.U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Recreatielandgoed de IJsvogel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Recreatielandgoed de IJsvogel zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 
14. Opzegging

14.1.Recreatielandgoed de IJsvogel heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

 
15. Aansprakelijkheid

15.1.Recreatielandgoed de IJsvogel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit zwembadlockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op ons park en/of huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Recreatielandgoed de IJsvogel. Evenmin staat Recreatielandgoed de IJsvogel ervoor in dat het verblijf niet voldoet aan de verwachtingen die daarvan had.

15.2.Recratielandgoed de IJsvogel is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het terrein of door het gebruik van op de terreinen aanwezige faciliteiten.

15.3.Recreatielandgoed de IJsvogel is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

15.4.Recreatielandgoed de IJsvogel is niet aansprakelijk voor mondelinge of telefonisch verstrekte inlichtingen.

15.5.Recreatielandgoed de IJsvogel is niet aansprakelijk voor het onklaar raken en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.

15.6.U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van Recreatielandgoed de IJsvogel (of de particulierechaleteigenaren), ontstaan tijdens uw gebruik daarvan ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf, uw reisgenoten en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.

15.7.Bij niet juist c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die u alsdan verplicht bent te voldoen. Deze kosten kunnen tevens met de borg worden verrekend.

15.8.U verklaart zich als huurder bekend met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, brochure, etc.

15.9.Het kan zijn dat (een deel van) de parkfaciliteiten in bepaalde weken van het jaar beperkt geopend en/of gesloten zijn. Om er zeker van te zijn dat alle faciliteiten tijdens uw verblijf toegankelijk zijn, bevelen wij u aan om dit bij reservering na te vragen. Zo voorkomt u eventuele teleurstelling bij aankomst op het park.                                                                                                                                  

16. Klachten

16.1.Ondanks de zorg en inspanning van Recreatielandgoed de IJsvogel kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de receptie van Recreatielandgoed de IJsvogel. Indien de klacht niet direct kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht op schrift te zetten tijdens uw verblijf. De klacht dient te worden ondertekend door een medewerk(st)er van de receptie. Vervolgens dient u uw klachtenbrief die ondertekend is door het park, binnen 8 dagen na vertrekdatum te sturen aan: Recreatielandgoed de IJsvogel, t.a.v. Afdeling Gastenservice, Kieftveen 18, 3781 PP Voorthuizen.

 
17. Algemeen

 

17.1.Kennelijke druk en zetfouten binden Recreatielandgoed de IJsvogel niet. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.